Přepravní podmínky

 
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecné podmínky

Podepsáním přepravního listu odesílatelem a zástupcem JL Transport s.r.o. (dále jen "dopravce") dochází k uzavření smlouvy o přepravě věci pro vnitrostátní dopravu a k uzavření zasilatelské smlouvy pro dopravu mezinárodní (nedochází však k uzavření poštovní smlouvy).
Odesílatel svým podpisem na přepravním listu potvrzuje, že všechny údaje a informace, které uvedl, jsou pravdivé (hmotnost, obsah, vlastnosti a deklarovaná hodnota zásilky).
Odesílatel je povinný uvést správné údaje potřebné k přepravě zásilky:

1) jméno odesílatele, obchodní jméno, kompletní adresu, PSČ a tel. číslo

2) jméno příjemce, obchodní jméno, kompletní adresu, PSČ a telefonní číslo příjemce

3) počet kusů zásilky, celkovou hmotnost a obsah zásilky - u zásilky sestávající z více kusů musí být na každém kusu zásilky nalepen náš štítek!

Důležité: Zásilku nelze adresovat na P.O. Box!

Uvedení nesprávné či nekompletní adresy odesílatelem zbavuje dopravce povinnosti doručit zásilku v garantovaném čase. Jsou - li k zásilce potřebné určité doklady nebo listiny (faktury,...), je odesílatel povinný odevzdat je dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel je rovněž povinný poskytnout dopravci úplné a pravdivé informace o obsahu a povaze zásilky a odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou v důsledku porušení těchto povinností (sankce, pokuty, poplatky). Odesílatel musí opatřit přepravovanou zásilku vhodným obalem s ohledem na zvolený typ přepravy. Má-li dopravce veškeré potřebné podklady pro doručení zásilky, vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby zásilku doručil včas. V případě nedoručení zásilky dopravcem v dohodnutý čas je odesílatel oprávněn požadovat slevu z přepravného. Dopravce odpovídá odesílateli pouze za skutečnou fyzickou škodu vzniklou na přepravované zásilce. Skutečnou fyzickou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku poškození sníží. Dopravce však neodpovídá odesílateli za ušlý zisk, penále nebo jakékoliv jiné následné škody a sankce, které mohou v souvislosti s neúspěšným doručením vzniknout. Odpovědnost odesílatele (objednavatele) a dopravce se řídí Všeobecnými přepravními podmínkami Svazu automobilových dopravců Česmad Bohemia (VPP Česmad Bohemia) a Všeobecnými zasílatelskými podmínkami Svazu spedice a logistiky České Republiky (VPP SSL).

2. Výluky z přepravy

Z přepravy jsou vyloučeny peníze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, skleněné a křehké předměty bez pevného obalu, nápoje ve skleněných lahvích, zvířata, zbraně, střelivo a nebezpečné látky podléhající zvláštním předpisům (ADR,...).

3. Rozměry a hmotnosti zásilek

Naše firma Vám ráda přepraví zásilku jakýchkoliv rozměrů a hmotností. Ceník kurýrní služby se však vztahuje na zásilky následujících rozměrů a hmotností:

1) délka žádné ze stran nepřesahuje 150 cm

2) hmotnost jednotlivých kusů zásilky (vyjma paletového zboží) nepřesahuje 31 kg - musí být manipulovatelné 1 osobou

3) 1 paleta má maximální rozměry (délka x šířka x výška): 120 x 80 x 170 cm (včetně všech přesahů) a maximální hmotnost 700kg

Přesahuje-li zásilka uvedené rozměry, bude dohodnuta jiná cena za přepravu.

.........................................................................................................................................

Cena zásilky je určená buď skutečnou hmotností nebo tzv. "volumetrickou hmotností."

Volumetrický převodní poměr je uveden u každého typu přepravy zvlášť:

- pro ČR a Slovensko platí: [(a x b x c) v cm/6000] - 1cbm = 166,66kg

- pro EXPRES EVROPA a SVĚT platí: [(a x b x c) v cm/5000] - 1 cbm = 200kg

- pro ECONOMY EXPRES EVROPA platí: [(a x b x c) v cm/4000] - 1 cbm = 250kg

kde a,b,c jsou 3 strany balíku, výsledek je v kg. Pro cenu je vždy rozhodující vyšší z nich - volumetrická nebo fyzická.

4. Čas doručení

a) Evropská Unie a dokumenty mimo EU
Zásilky kurýrní služby doručujeme v termínech uvedených v jednotlivých ceníkách.

b) Zboží mimo EU
Zboží a zásilky podléhající celnímu dohledu doručujeme po jeho propuštění celním úřadem určení do volného oběhu.

c) Expres
Výše uvedené časy doručení jsou u nás považovány za "standard" a jsou zahrnuty v ceně přepravy. Požadujete-li ještě rychlejší doručení Vaší zásilky, doručíme jí dle Vašeho přání, bude-li to reálné, za příplatek. Ten závisí na konkrétním čase vyzvednutí a doručení a bude vždy stanoven oboustrannou dohodou před převzetím zásilky k přepravě. Obvyklý příplatek za doručení zásilky v přesný čas (před 12:00 hod. - např. v 8:30 ráno) v Bratislavě a kdekoliv v Čechách je 450,- Kč.

5. Zboží, vzorky a dokumenty

a) Zboží
Za zboží považujeme všechny zásilky, na které odesílatel požaduje vyhotovit vývozní celní dokumenty (JSD) a zásilky, jejichž hodnota na (proforma) faktuře přesahuje 1000,- EUR. Cena uvednená v ceníku neobsahuje vystavení vývozního JSD.

b) Vzorky
Za vzorky zboží považujeme takové zboží, které je vyváženo za účelem získání zakázek, jako bezúplatný vývoz svým partnerům v zahraničí, jako vnitropodniková výměna materiálu, jako zboží které je zasíláno do zahraničí na testování a vše co není prodáváno do zahraničí za úplatu. Tyto vzorky mají tyto základní vlastnosti:

1) vývozce neuplatňuje při vývozu odpočet DPH - tzn. nepožaduje vystavit vývozní JCD

2) vzorky jsou provázeny pouze proforma fakturou určenou pouze pro celní účely (nikoli fakturou)

3) hodnota uvedená na proforma faktuře nepřesahuje 1000,- EUR

c) Dokumenty
jsou volně ložené listy papíru, firemní korespondence, účetní knihy, šanony s podnikovým materiálem.

6. Celní odbavení

Zásilky mimo EU přepravované naší firmou Vám kompletně celně odbavíme, tzn. vystavíme vývozní JCD, transitní doklad z hranic do vnitrozemí a dovozní JCD. V ceně přepravy však toto celní odbavení není zahrnuto a bude připočítáno k ceně dle ceníku "celní odbavení". Dovozní celní odbavení ve státech mimo EU (dovozní JCD, zajiątění celního dluhu) závisí na dohodě příjemce s naší partnerskou firmou v dané zemi. Toto odbavení účtuje naše partnerská firma příjemci dle vzájemné dohody. Požadujete-li k dovoznímu odbavení použít jinou firmu, je třeba nás na tuto skutečnost upozornit před podáním zásilky k přepravě a sdělit kontaktní informace.

7. Odpovědnost za přepravované zásilky a její rozsah

a) Pokud se přeprava Vaší zásilky uskutečňuje výhradně nebo částečně letecky a zahrnuje konečnou destinaci nebo zastávku v jiném státu, než je stát odletu, pak platí Varšavská úmluva (z r. 1929) nebo Varšavská úmluva ve znění Haagského protokolu (z r. 1955), resp. Montrealský Protokol č. 4 (z r. 1975) nebo Montrealská úmluva (z r. 1999) přičemž záleží na tom, která z nich se musí povinně aplikovat. Těmito mezinárodními dohodami se řídí naše odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zpoždění vaší zásilky, a je jimi omezena na 19 SDR (Special Drawing Rights - tzv. zvláštních práv čerpání) na 1 kg hrubé hmotnosti zásilky (přibližně 500,- Kč dle aktuálního kurzu SDR).

b) Pokud budeme přepravovat vaši zásilku výhradně po silnici ze státu, přes stát nebo do státu, který podepsal Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě z r. 1956 (Úmluva CMR), je naše odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození vaší zásilky omezena na 8,33 SDR (tzv. zvláštních práv čerpání) na 1 kg hrubé hmotnosti zásilky (přibližně 230,- Kč dle aktuálního kurzu SDR). V případě zpoždění zásilky, kdy nám můžete nezpochybnitelně prokázat, že jste v této souvislosti utrpěli škodu, je naše odpovědnost vůči vám omezena na vrácení ceny, kterou jste nám zaplatili za přepravu. Dále nejsme jakkoliv odpovědni za ušlé výnosy, ušlý zisk, ztrátu trhů, ztrátu dobré pověsti, ztrátu zákazníků, ztrátu užívání, ztrátu příležitosti, a to i kdybychom si byli vědomi, že by takové škody nebo ztráty mohly vzniknout. Rovněž nejsme jakkoliv odpovědni za jakoukoli nepřímou, nahodilou, zvláštní nebo následně vzniklou škodu nebo ztrátu ať již tato škoda vznikla jakkoliv, a to včetně neomezeného porušení smlouvy, nedbalosti a opomenutí.

8. Pojištění zásilek

V případě, že máte zájem Vaší zásilku pojistit, je nutné uvést pojistnou hodnotu včetně měny a druh konkrétního obsahu zásilky (druh zboží, které vaše zásilka obsahuje) do přepravního listu nebo objednávky. Zásilky s hodnotou nižší než 500 000 Kč, lze pojistit částkou 5,-Kč za každých deklarovaných 1000,- Kč (5‰). Uvedení ceny zásilky je bezpodmínečně nutnou podmínkou pro poskytnutí pojistného krytí pro každou zásilku. Zásilky s hodnotou do 25000,- Kč Vám pojistíme zdarma. Generelně vyloučené z pojištění jsou: Živá zvířata, peníze v jakékoli podobě, cenné papíry, ceniny, loterijní sázenky, známky, šeky, vstupenky, poukázky, vouchery, letenky, listiny, doklady, plány apod., zlalo, stříbro, cenné kovy, drahokamy, polodrahokamy, průmyslové diamanty, květiny, rostliny, čérstvé potraviny, tabákové výrobky, tvrdý alkohol, léky nebo léčiva v tepotním režimu, mobilní telefony, SIM karty, prototypy, předměly historické, sběralelské nebo umělecké hodnoty a další případy uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny, rovněž zásilky bez obalu či opatřené nevhodným obalem (rozumí se i zajištění zásilky uvnitř balení) a zásilky v opotřebovaném nebo poškozeném stavu. Některé takové zásilky lze též pojistit, avšak individuálně. Zásilky o hodnotě převyšující 500 000,- Kč lze také pojistit. Podmínkou je dodání faktury či jiného dokladu prokazujícího cenu zboží a druh zboží. Na takovou zásilku bude vypočítáno extra pojistné dle druhu zboží. Cena bývá zpravidla výhodnější než 5‰. Pojištění námi přepravovaných zásilek se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťovny, které si můžete prohlédnout zde: VPP.pdf. Princip a vztah mezi přepravcem a zákazníkem při pojištění zásilek:  přepravce zprostředkovává za úplatu pojištění zásilky klienta u pojišťovny - pojištěným je vždy vlastník zboží (klient), né dopravce - v případě vzniku pojistné události dopravce zprostředkovává uplatnění škody u pojišťovny dle VPP vždy na účet klienta a spolupracuje s klientem při dodání potřebných dokladů.

9. Ceny a platební podmínky

Ceníky zveřejněné na těchto stránkách platí výhradně pro naše stálé zákazníky, kteří u nás mají vytvořen účet.

Fakturace provedených služeb probíhá 1x měsíčně se splatností 14 dnů. Po dohodě či uzavřením smlouvy lze domluvit individuální platební podmínky i ceny.

Pro zákazníky, kteří u nás nemají vytvořen účet si vyhrazujeme právo účtovat smluvní cenu (jinou než je uvedena v ceníku).

Pro naše stávající zákazníky, kteří neobjednávají zásilky jedním ze způsobů popsaných v sekci "OBJEDNÁVKY", který nám umožňuje automatické zpracování dat, si vyhrazujeme právo účtovat poplatek za manuální zpracování každé zásilky ve výši 50,- Kč bez DPH.

10. Objednávky

S objednávkami a jakýmikoliv dotazy se na nás můžete obracet telefonicky nebo e-mailem v pracovní době od 8 do 18:00 hod. Mimo tuto dobu nás lze zastihnout na mobilním telefonu +420 777 332 885.

Způsoby objednávání pro stávající klienty:

  1. vytvořením online objednávky po přihlášení na našich webových stránkách (vhodné pro jednotlivé objednávky)
  2. odesláním hromadné objednávky ve formátu .xls - ke stažení  zde   na email: info@jltransport.cz (vhodné pro hromadné objednání zásilek na 6 a více adres)

Výhodou online objednávek je okamžitá možnost vytištění přepravního listu, popřípadě štítků u vícekusových zásilek.

U hromadné objednávky Vám obratem zašleme přepravní listy a štítky k polepení zásilek.

Comments are closed.

Paroplavební 60

159 00, Praha 5

info@jltransport.cz

kontaktní email

+420 244 466 014

+420 777 333 342